เครื่องจักรสาน จากภูมิปัญญาของคนไทย

 

 

 
ในสมัยโบราณ ประเทศไทยเรานับว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่เกิดจากธรรมชาติมากมาย มนุษย์ได้รู้จักวิธีการนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว วัสดุที่เกิดจากทำธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ จากขั้นตอนที่ง่ายจนวิวัฒนาการสู่ความละเอียดอ่อน ประณีตงดงามในเชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอย จนสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี

 

edit @ 21 Nov 2012 15:09:57 by meawpantip

Comment

Comment:

Tweet